Llei antifrau 11/2021. Prohibició del software de doble ús.

Sancions per l’ús de programari comptable manipulable a partir de l’11 d’octubre 2021

La Llei 11/2021, de mesures contra el frau fiscal, aprovada el dia 11 de juliol de 2021, prohibeix el programari comptable de doble ús que permet manipular la comptabilitat de les empreses i autònoms. A partir de l’11 d’octubre de 2021, els productors, comercialitzadors i usuaris estan obligats a utilitzar programari comptable, de facturació i de gestió que no permeti alteracions i ocultació de dades. Aquests programes a més hauran de comptar amb un certificat que així ho acrediti atorgat pel Ministeri d’Hisenda. En cas que el programa utilitzat no disposi de certificat, la multa podria ser de 50.000 euros. Aquestes sancions poden arribar fins a 150.000 euros en els casos en què s’ocultin ingressos i no es compleixin les especificacions tècniques assenyalades.

Si és autònom i al seu negoci està usant un programa de comptabilitat, tingui especial cura. La recent prohibició dels softwares de doble ús pot implicar multes de fins a 150.000 euros per als infractors.

Portar la comptabilitat de manera correcta i ajustada a la realitat és una responsabilitat bàsica en tot negoci. No obstant això, hi ha qui recorre al programari de doble ús per manipular els «números» amb la finalitat d’esquivar el pagament d’impostos. Ara aquesta mala praxi té els dies comptats, ja que la Llei 11/2021, de mesures contra el frau fiscal, aprovada el dia 11 de juliol de 2021, prohibeix el programari comptable de doble ús que permet manipular la comptabilitat de les empreses i autònoms.

Nova obligació a partir de l’11 d’octubre de 2021

D’entre les novetats incloses en aquesta Llei destaca la introducció d’una nova obligació. A partir de l’11 d’octubre de 2021, els productors, comercialitzadors i usuaris estan obligats a utilitzar programari comptable, de facturació i de gestió que no permeti alteracions i ocultació de dades. Aquests programes a més hauran de comptar amb un certificat que així ho acrediti atorgat pel Ministeri d’Hisenda.

A partir d’ara ha de posar el focus no sols en la legalitat dels registres comptables i de les factures emeses com era i és habitual sinó també en el programa que utilitzen per gestionar aquests registres. No obstant això, tingui en compte que la modificació legal també indica que «Constitueix infracció tributària la tinença dels sistemes o programes informàtics o electrònics que no s’ajustin als requisits tècnics, quan no estiguin degudament certificats obligats per disposició reglamentària o quan s’hagin alterat o modificat els dispositius certificats».

Al final, cal assenyalar que la norma no especifica els requisits tècnics que han de complir aquests programes i sistemes informàtics. Per introduir més seguretat, el legislador habilita el seu desenvolupament reglamentari amb la finalitat de complementar-la i introduir paràmetres objectius que puguin definir quan s’incompleixen els requisits que s’hi estableixen. No obstant això, tingui en compte que el desenvolupament reglamentari d’aquest precepte no deixa de ser una mera facultat, ja que la Llei General Tributària no imposa la seva obligatorietat i, per això, entenem que, si no hi ha reglament, la imposició de sancions als usuaris no serà exigible.

Què són els programes de doble ús?

Els programes de doble ús permeten portar una doble comptabilitat. Els més desenvolupats admeten fins i tot la possibilitat d’emetre tiquets amb l’import íntegre d’una compra, però sense que quedi reflectida en la comptabilitat oficial.

L’ús d’aquesta mena de programes s’ha estès al llarg dels anys, de manera que és difícil precisar la quantia dels recursos que han deixat de pagar «impostos». No obstant això, s’estima que l’ús del programari de doble ús produeix unes pèrdues d’ingressos públics de diversos milers de milions d’euros.

Hisenda calcula que fins a 200.000 milions d’euros s’oculten a l’Agència Tributària mitjançant la utilització d’aquests programes que permeten crear una caixa B amb la qual evadir impostos.

Sancions

L’incompliment d’aquesta obligació constituirà una infracció greu.

Qualsevol autònom o empresa que no actualitzi els seus programes informàtics d’acord amb la nova certificació aprovada pel Govern serà sancionat. És a dir, queda del tot prohibit l’ús de programes de comptabilitat de doble ús. Els professionals que els usin en el seu negoci, o encara no els hagin desinstal·lat, incorreran en multes de fins a 50.000 euros.

A més, aquesta sanció es podria triplicar en els casos en què s’ocultin ingressos i no es compleixin les especificacions tècniques assenyalades: es podrien incórrer en multes de fins a 150.000 euros per cada exercici econòmic en el qual s’hagin produït les vendes ocultes.