Avís legal

Avís legal

Infogestió Girona S.L.U. C.I.F. B17723586 i domicili a C/ Salt 19 1er. local C – Pol. Ind. Mas Xirgu – 17005 Girona.

 1. Els drets de propietat intel·lectual de la Web www.infogestiogirona.com, així com el seu disseny, estructura de navegació, codis font, bases de dades, i cadascun dels diferents elements en ells continguts són titularitat d’Infogestió Girona SLU, a qui correspon únicament l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
 1. Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització del lloc web que Infogestió Girona S.L.U. posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d’Internet. L’accés, la navegació i la utilització d’aquest lloc web implica l’acceptació dels termes i condicions presents en aquest document, sempre que aquests termes compleixin els requisits legals i no vulneri cap dret. Es recomana, doncs, que l’usuari els llegeixi amb deteniment abans de navegar pel domini web. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entenen acceptades pel simple ús d’aquests serveis.
 1. Els usuaris que accedeixin a la Web estan expressament autoritzats per a la visualització de tota la informació, la impressió i la descàrrega parcial del contingut només i exclusivament si concorren les condicions següents:

3.1) Que es faci quan els elements reproduïts siguin destinats únicament per a ús personal i privat de l’usuari. Es prohibeix, per tant, expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació, incloent-hi l’enviament a través de correu electrònic. També es prohibeix que aquests continguts siguin cedits o transmesos a tercers o s’instal·lin a qualsevol servidor connectat, directament o indirectament, a una xarxa local o d’Internet, de manera que un grup de tercers pugui tenir accés a aquesta informació.

3.2) Que cap dels continguts relacionats en aquesta Web sigui modificat de cap manera.

3.3) Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquest web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta d’imatges que l’acompanyen. Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions que conté aquest apartat, així com en qualsevol dels següents- es reputarà infracció dels drets de propietat intel·lectual titularitat d’Infogestió Girona S.L.U. i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes a aquest efecte, podent ser perseguida per aquesta darrera mitjançant l’exercici de les accions administratives, civils o penals que, si escau, corresponguin.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit al Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual , imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el lloc web «www.infogestiogirona.com», marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari , diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines Web pertanyen a Infogestió Girona SLU i/oa tercers que li han cedit els seus drets.A aquests efectes, s’entendrà com a Lloc Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui totalment o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits al Lloc Web oa les pàgines que el conformen exclusivament per al seu ús personal , privat i no lucratiu per l’usuari sempre que en tot cas se n’indiqui l’origen i/o l’autor i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.</em >

En cap cas laccés al Lloc Web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels dits drets per part dels seus titulars, llevat que sestableixi expressament el contrari. Les presents condicions d’ús del Lloc Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o coomunicació pública del Lloc Web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per infogestió Girona S.L.U o, si escau, pel tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc Web, els seus pàgines i/o dels continguts que s’hi incorporen. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, caldrà obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

 1. Infogestió Girona S.L.U. es reserva la facultat de modificar i actualitzar el contingut dʻaquesta web en qualsevol moment. Les modificacions no tindran caràcter retroactiu, per tant, no afectaran les compres que s’hagin fet abans, és a dir, abans d’implementar aquestes modificacions.
 1. Infogestió Girona S.L.U. ha realitzat els seus millors esforços perquè la representació de la imatge dels productes anunciats en aquesta web sigui tan fidel com sigui possible a la realitat. No obstant això, algunes característiques poden no ser percebudes correctament a partir de les imatges o patir alteracions depenent de la qualitat i condicions del monitor.
 1. La responsabilitat d’Infogestió Girona S.L.U. o els seus proveïdors en relació amb qualsevol producte adquirit en aquesta web està limitada al preu de compravenda, excloent-se, excepte legislació existent en sentit contrari, la responsabilitat per la pèrdua d’ingressos o vendes; negoci, contractes; o lucre cessant.
 1. Tenint en compte la condició mutable d’aquesta pàgina web i la possibilitat que es produeixin errors en l’emmagatzematge i la transmissió d’informació digital, Infogestió Girona S.L.U. no garanteix la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web, encara que, no obstant implementarà amb diligència els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar aquest contingut al més aviat possible.</

  em>

 1. En el cas que la nostra pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten merament a títol informatiu, sense que Infogestió Girona S.L.U. tingui control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials, i és impossible garantir l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), documents o fitxers de l’usuari i excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a lusuari per aquest motiu. Per tant, no acceptem responsabilitat per danys de qualsevol classe causats per aquest motiu.
 1. L’usuari que accedeix i navega per aquesta web es compromet a utilitzar-la de manera diligent i dins dels límits vàlids de la legalitat vigent. Tant l’accés a aquesta web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. No heu de fer un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada a la mateixa de virus, troians, cucs, o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. No tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor on aquesta pàgina es troba allotjada oa qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Us comprometeu a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït. Infogestió Girona S.L.U. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús negligent per part de l’usuari, de la informació continguda en aquesta web.
 1. Així mateix Infogestió Girona S.L.U. és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada. Pel que fa a les cites de productes i serveis de tercers Infogestió Girona S.L.U. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la seva sola menció o aparició a la Web l’existència de drets o responsabilitat d’Infogestió Girona S.L.U. sobre aquests, com tampoc suport, patrocini, recomanació per part d’Infogestió Girona S.L.U.
 1. L’ús no autoritzat de qualsevol informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial d’Infogestió Girona S.L.U donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
 1. Qualsevol tipus d’enllaç de tercers a aquesta web ho ha de ser a la pàgina principal o d’entrada: www.infogestiogirona.com

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

Infogestió Girona SLU d’ara endavant el responsable de la present Web i de conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el RGPD (UE) 2016/679, de 27 d’abril, i la LOPD 3/2018, de 5 de desembre, i amb el que disposa la LSSI-CE 34/2002, d’11 de juny, ha posat en pràctica polítiques, mitjans i procediments per garantir i protegir la privadesa de les dades de caràcter personal dels seus USUARIS.

 

DEURE D’INFORMAR SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES A L’AFECTAT INFORMACIÓ ADDICIONAL. RGPD (UE) 2016/679, DE 27 D’ABRIL, I LOPD 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE

En compliment del que estableixen els articles 13 i 14 del RGPD (UE) 2016/679, de 27 d’abril, i l’article 11 de la LOPD 3/2018, de 5 de desembre posem a disposició de l’interessat la informació addicional referent al tractament de les vostres dades de caràcter personal.

L’activitat de tractament és CONTACTES VIA WEB CLIENTS, la ubicació dels quals es troba a www.infogestiogirona.com. El Responsable del tractament és: Infogestió Girona S.L.U. amb C.I.F. B17723586 i domicili a C/ Salt 19 1er. local C – Pol. Ind. Mas Xirgu – 17005 Girona.

La finalitat del tractament és la de: Gestió a través del web de consultes relacionades amb l’activitat del responsable del tractament. La tipologia de les dades de linteressat són les següents: Nom i cognoms; Telèfons; Correu electrònic; Metadades de connexió,; . El termini de supressió d’aquestes dades és mentre duri la prestació del servei. No està prevista la realització de perfils ni decisions automatitzades. Pel que fa a la base jurídica per al tractament, és interès legítim del responsable. En relació amb els destinataris, el Responsable podrà cedir les dades personals facilitades a destinataris i proveïdors de serveis prestats, sempre que es limiti a la finalitat que la justifica, així com a les cessions previstes a la legislació aplicable. Les categories de destinataris a què el Responsable podrà cedir les dades personals de l’interessat són: Sense previsió de cessions. D’altra banda, en matèria de transferències internacionals, queda previst que no es faci cap transferència internacional de dades de caràcter personal. Quant als drets que disposa l’interessat en relació amb les vostres dades, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició, revocació, a la portabilitat de les vostres dades, dret a retirar el consentiment prestat, exercint els seus drets dirigint-se a Infogestió Girona SLU com a responsable: info@infogestiogirona.com o C/ Salt 19 1er. Local C – Pol. Ind. Mas Xirgu – 17005 Girona. Igualment, l’interessat té dret a reclamar davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades, l’Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD).

L’interessat podrà accedir a aquesta informació en matèria de protecció de dades actualitzada en tot moment al c/ Salt 19 1er. Local C – Pol. Ind. Mas Xirgu – 17005 Girona

TRACTAMENT DE LES DADES I LA SEVA CONFIDENCIALITAT A LA PÀGINA WEB

Les dades que es facilitin s’incorporaran a activitats de tractament, la titularitat i responsabilitat de les quals ve ostentada per Infogestió Girona S.L.U., i seran tractades amb absoluta confidencialitat.

L’entitat Responsable del Tractament, així com les que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui hagin estat comunicades les dades -en virtut de l’autorització conferida per l’USUARI- estan obligades a observar el secret professional ia adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades.

No obstant això, s’adverteix i informa els USUARIS que aquestes mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual el Responsable del Tractament no podrà tenir-se responsable d’aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències.

Les dades de caràcter personal dels USUARIS, juntament amb les que s’originin com a conseqüència de l’accés, ús o contractació del servei, només podran ser objecte de tractament automatitzat i cedits en la forma i amb la finalitat establerta i expressament autoritzada pels USUARIS.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I DE PRIVACITAT

Finalment us informem que el Responsable del Tractament es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades, privadesa i cookies per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, si bé s’avisarà, amb l’antelació deguda, dels canvis que s’introduiran i del moment en què començaran a tenir plens efectes.

POLÍTICA ANTI SPAM

Les persones que reben alguna/es de les comunicacions, informacions, butlletins, publicitat electròniques d’Infogestió Girona S.L.U. les reben pels motius següents:

– Per registre en línia des d’aquesta pàgina.

– Per sol·licitud d’informació dels nostres productes i serveis.

– Per haver facilitat la informació a algun dels nostres col·laboradors o empleats.

Les nostres comunicacions no volen arribar a cap persona que no ho desitgi, per això, i per poder corregir la situació que de vegades es pot donar, com que alguna persona pugui donar d’alta a una altra sense el seu consentiment, hem incorporat a aquest sistema de subscripció un filtre basat en una «llista no contacte», que impedeix que es pugui enviar una comunicació comercial a qualsevol adreça de correu Inclosa a la mateixa.

Per això, si no voleu rebre les nostres comunicacions comercials i impedir que ningú pugui donar-vos d’alta contra la vostra voluntat, us preguem que us poseu en contacte a través del mètode establert en cada activitat de tractament i nosaltres inclourem a la «llista no contacte» aquella adreça de la qual se sol·liciti la cancel·lació del tractament.

Si teniu algun problema per fer-ho de forma electrònica, no dubteu a contactar amb nosaltres al nostre telèfon de contacte en horari d’oficina, on una persona us atendrà personalment i realitzarà aquest tràmit.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La legislació aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà l’espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita a la web, Infogestió Girona S.L.U. i l’usuari acorden sotmetre’s a la jurisdicció no exclusiva dels jutges i tribunals mercantils de Madrid, cosa que significa que l’usuari té a la seva disposició l’exercici d’accions que l’emparen en cas d’ostentar la condició de consumidor. em>

COPYRIGHT

 

Copyright: Disseny i desenvolupament realitzat per Infogestió Girona S.L.U.© Infogestió Girona S.L.U. tots els drets reservats.